Lưu ý là do hạn chế engine nên save cũ sẽ làm crash game nếu update các phiên bản patch về sau.